Hinnapäring

 • * kohustuslikud väljad

Hinnapaketid

al 25 € kuus
24/7 juhtimiskeskus: 24/7 H
Sagedus: 24/7 h
Tingimusel: 1 objekt kuni 180 korteriga

Kui Teil on oma avariimeeskond, kuid puudub dispetšer, kes vastab kliendikõnedele ja võtab vastu tellimusi 24h, siis pakume Teile „24/7 h juhtimiskeskus“ teenust.

Teenuse kirjeldus: Meie dispetšer võtab vastu määratud lepinguga klientide poolt tulnud töötellimused süstematiseerib need ja edastab teie poolt määratud avariimeeskonnale või kontaktisikutele.

Teenuse tulemus: 24/7 h tagatud klienditugi. Väljakutsete esitamise ja täitmise läbipaistev aruandlus.

al 45 € kuus
24/7 juhtimiskeskus + avariibrigaad (vesi, küte, kanalisatsioon, elekter)
Sagedus: 24/7 h
Tingimusel: 1 objekt kuni 180 korteriga
Kui Teil ei ole oma avariimeeskonda, kuid on objekte, mille teenindamiseks on vajalik avariiliste olukordade kõrvaldamise teenuse korraldamine, siis pakume Teile 24/7 juhtimiskeskuse teenust koos väljasõiduteenusega avariikohale (avariidispetšerteenust).

Teenuse kirjeldus: 24 tundi ööpäevas töötav avariimeeskond koostöös dispetšerteenistusega tagavad avariiolukorra lokaliseerimise lühima võimaliku aja jooksul. Peale avarii lokaliseerimist esitatakse avarii tekke põhjuse aruanne koos indikatiivse olukorra taastamise hinnapakkumisega. Hinna sees on 0,5 tundi avarii lokaliseerimise tööd, kuid mitte rohkem kui kolm tundi kuus ühe objekti kohta.

Teenuse tulemus: Kliendi rahulolu tagamine. Omaniku kinnisvara võimalike kahjustuste ärahoidmine.

al 140 €
Soojussõlme korraline aastahooldus koos plaatsoojusvaheti keemilise läbipesu ja survestamisega
Sagedus: 1 kord aastas. Ühekordne makse 140 €
Märkus: Ühe soojussõlme kohta
Teenuse kirjeldus: Üks kord aastas reeglina enne kütteperioodi algust tehakse suur hooldus, mille käigus kontrollitakse kõikide seadmete tööd ja valmisolekut kütteperioodiks. Hinna sees on soojavee plaatsoojusvaheti keemiline läbipesu ja kõikide vahetite survestamine, automaatika kontroll ja vajadusel seadistamine.

Teenuse tulemus: Peale hooldust teil on kindlus, et küttesüsteem on töökorras ja valmis kütteperioodiks. Süsteemil on töövalmidus säästlikuks ja efektiivseks tööks. Soojusettevõte saab surveproovi protokolli.

al 35 €
Maja küttesüsteemi ja soojavee igakuine korraline hooldus + korraline aastahooldus koos plaatsoojusvaheti keemilise läbipesu ja survestamisega
Sagedus: kütte- ja soojavee süsteemi korraline hooldus 1 kord kuus ja soojussõlme täis aastahooldus koos plaatsoojusvaheti keemilise läbipesuga ja survestamisega kord aastas.
Märkus: Ühe soojussõlme kohta
Teenuse kirjeldus: Igakuiselt kontrollitakse soojussõlme tööd ja automaatika parameetreid. Vajadusel korrigeeritakse graafikut. Üks kord aastas reeglina enne kütteperioodi algust tehakse suur hooldus, mille käigus kontrollitakse kõikide seadmete tööd ja valmisolekut kütteperioodiks. Hinna sees on soojavee plaatsoojusvaheti keemiline läbipesu ja kõikide teiste vahetite survestamine.

Teenuse tulemus: Saavutatud energiasäästlikkuse ja kliendirahulolu maksimaalne tasakaal. Kui soovite hoida korras hoone küttesüsteemi ja ohjata küttekulusid, siis on see Teile parim pakett.

BOONUSPAKETT:

Pluss-paketi valijale pakume „Juhtimiskeskuse pakett 24h“ või „Juhtimiskeskuse pakett 24h pluss“ paketti 20% allahindlusega.

al 110 € kord
Sundventilatsiooni korraline hooldus ühekordne
Sagedus: ühekordne
Märkus: hoones kuni kolm vent. agregaati
Teenuse kirjeldus: Üks kord aastas reeglina sügisel tehakse suur hooldus, mille käigus kontrollitakse kõikide seadmete tööd. Hinna sees on filtrite kontroll, automaatika toimimise kontroll, vajadusel seadistamine, rihmade kontroll, ventilatsiooniagregaatidega seotud kütte- ja jahutussüsteemide kontroll. Töid teostatakse juhindudes seadmete enda hooldusnõuetest, Päästeameti esitatud nõuetest ja teistest õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

Teenuse tulemus: Peale hooldust on Teil kindlus, et ventilatsioon on töökorras, süsteemil on töövalmidus säästlikuks ja efektiivseks tööks.

al 35 € kuus
Sundventilatsiooni ja jahutuse korraline aastaringne hooldus
Teenuse sagedus: 4 korda aastas
Märkus: hoones kuni kolm vent. agregaati
Teenuse kirjeldus: : Kvartaalne hooldus. Vajadusel korrigeeritakse graafikud. Filtrite kontroll, automaatika toimimise kontroll, vajadusel seadistamine, rihmade kontroll, ventilatsiooniagregaatidega seotud kütte- ja jahutussüsteemide kontroll . Hinna sees on kõik seotud ventilatsiooniga väljakutsed. Töid teostatakse
juhindudes seadmete enda hooldusnõuetest, Päästeameti esitatud nõuetest ja teistest õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

Teenuse tulemus: Saavutatud energiasäästlikkuse ja kliendirahulolu maksimaalne bilansi. Tööde sagedus tagab süsteemi häireteta tööd ja tuleohutusnõuete täitmiseks. Kui soovite hoida korras hoone ventilatsioonisüsteemi ja ohjata kulusid, siis on see Teie pakett.

BOONUSPAKETT:

Pluss-paketi valijale pakume „Juhtimiskeskuse pakett 24h“ või „Juhtimiskeskuse pakett 24h pluss“ paketti 20% allahindlusega.

al 30 € *
al 40 € **
al 50 € ***
Käidukorraldus
Märkus: ** – Alates 100 A
Tingimusel: * – Kuni 16 korteriga KÜ
** – Kuni 60 korteriga KÜ
*** – Alates 61 korterist KÜ
Elektripaigaldisele, mille peakaitsme nimivool ületab 100 A, on elektripaigaldise omanikul kohustus määrata käidukorraldaja. Käidukorraldaja peab omama seadusega ettenähtud pädevustunnistust.

Teenuse kirjeldus: Hooldussagedus – pidev. Käidukorraldaja määramine. Käidukorraldaja koostab käidukava elektripaigaldise kohta ja kontrollib selle jälgimist. Käidukorraldaja on pädev tagama elektripaigaldise nõuetekohast käitu ning selle kasutamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Käidukorraldajal on erialane ettevalmistus, teadmised elektripaigaldisest, selle ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ning sellise ulatusega töökogemus, mis tagab elektripaigaldise kasutamise ohutuse. Käidukorraldaja on kohustatud kooskõlastama kõik omaniku või hooldaja poolt organiseeritud elektritööd.

Teenuse tulemus: Käidukorraldaja koostab elektripaigaldisele nõuetekohase käidukava ja korraldab selle täitmise.

al 60 € *
al 80 € **
al 100 € ***
Käidukorraldus ja käidutööd
Tingimusel: * – Kuni 16 korteriga KÜ
** – Kuni 60 korteriga KÜ
*** – Alates 61 korterist KÜ
Käidukorralduse paketis toodud teenusele lisandub käidutöö teenus.

Käidutöödega tagatakse elektripaigaldise tõrgeteta töö ning tellijale esitatakse hooldustööde kirjalik aruanne, mille põhjal tellitakse elektripaigaldise korrastamine ning kasutuskõlbmatute osade väljavahetamine. Vastavalt käidukavale viiakse vähemalt kord aastas läbi pea- ja jaotuskeskuste, kaitselülitite ning elektriarvestite seisundi kontroll, juhtklemmide pingutamine, jaotuskeskuse puhastamine tolmust jne.

Lisateenuste alla kuuluvad alljärgnevad tööd:

 • Turvavalgustussüsteemide käit
  Turvavalgustussüsteemi kontroll koos päevikusse dokumenteerimisega
 • Rikkevoolukaitselülitite kontroll
  Elektripaigaldiste käidutööde osaks on rikkevoolu kaitselülitite korrasoleku kontroll. Rikkevoolukaitselüliteid tuleb kontrollida perioodiliselt sagedusega 1 kord aastas.
 • Elektrotehniliste kontrollmõõtmiste organiseerimine
  Teostatakse erinevaid kontrollmõõtmisi: isolatsioonitakistuse mõõtmine, rikkevoolukaitselülitite rakendumisvoolu ja -aja kontroll, jne.

Teostussagedus:

 • 1. liigi paigaldis kord 3 aasta järel
 • 2. liigi paigaldis kord 5 aasta järel
 • 3. liigi paigaldis kord 10 aasta järel
 • Elektripaigaldise tehniline kontrolli organiseerimine
  Hinnatakse elektripaigaldise vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.
al 35 € *
al 45 € **
al 90 € ***
Raamatupidamine
Tingimusel:
* – Kuni 16 korteriga KÜ
** – Kuni 60 korteriga KÜ
*** – Alates 61 korterist KÜ
 • pearaamatu koostamine v.a. kassa- ja avansiaruanded;
 • igakuiselt tarbitud kommunaalteenuste ja muude kohustuslike maksete kohta arvete koostamine ja edastamine korteriühistu liikmetele ning ühistu nõudel arvete koostamine ka kolmandatele isikutele;
 • maksuametile maksudeklaratsiooni esitamine;
 • majandusaasta aruande koostamine (üks kord aastas);
 • laekumiste üle järelvalve teostamine;
 • vajadusel ühistu esindamine maksuametis;
 • rendi- ja/või üürilepingute olemasolul rentnikele/üürnikele rendi/üüriarvete väljastamine;
 • ühistu arvelt maksekorralduste teostamine;
 • töötasude arvestamine ning deklaratsioonide esitamine maksuametile.
al 35 € *
al 45 € **
al 90 € ***
Haldusteenus
Juriidiline tugi
Tingimusel:
* – Kuni 16 korteriga KÜ
** – Kuni 60 korteriga KÜ
*** – Alates 61 korterist KÜ
 • korteriomandi seadmine;
 • korteriomanditeks jagamine;
 • korteriühistute asutamine;
 • reorganiseerimine;
 • maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine;
 • juriidilised konsultatsioonid;
 • juriidiliste dokumentide koostamine (lepingud, nõuded, hagiavaldused jne);
 • korteriühistute ja korteriomanike ühisuste koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • vastuvõetud majanduskavade elluviimine.
al 80 € *
al 240 € **
al 350 € ***
Raamatupidamine
Inkasso teenus
Juriidiline tugi
Haldusteenus
Tingimusel:
* – Kuni 16 korteriga KÜ
** – Kuni 60 korteriga KÜ
*** – Alates 61 korterist KÜ
Raamatupidamis- ja haldusteenusele lisandub võlgade sissenõudmine, maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine, hagiavalduste ja vastuste koostamine, lepingute koostamine (töölepingud, töövõtulepingud).