Ettevõttest

BRP Haldus OÜ on asutatud 2002. aastal. Osaühingu põhitegevusaladeks on kinnisvara haldus, tehnohooldus ja heakorratööd. Ettevõttes töötab keskmiselt 67 töötajat. Ettevõte osutab teenuseid üle 70 korteriühistule Jõgeval, Tallinnas ja erinevates valdades üldpinnaga üle 120 tuh.m2. Ärikinnisvara omanikele osutab ettevõte hooldusteenust tootmis- ja büroohoonetes üldpinnaga üle 1 250 tuh.m2, s.h. hooldab üle 95 soojussõlme või gaasikatlamaja, üle 120 pumpla ja üle 30 ha haljasalasid. Ettevõtte bürood asuvad Tallinnas Osmussaare tee 10, Jõgeval Aia tn 1 ja Narvas Kerese tn 20.

Osaühing on Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu (EKKL) liige, omades seni väljastatutest kõrgeimat kinnisvara korrashoiu tervikteenuse *** klassi sertifikaati. See tähendab, et kõikide korrashoiuteenuste osutamise ja organisatsiooni kvaliteeditase on hinnatud Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu juurde moodustatud komisjoni poolt ja tunnistatud vastavaks sertifikaadi nõuetele. Ettevõte lähtub oma tegevustes Eesti Vabariigi Standardist EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“.

BRP Haldus OÜ tegevus on kindlustatud kõigis tegevusvaldkondades. Kindlustuskaitse hõlmab tegevusvastutust, tootjavastutust ja tööandjavastutust hüvitispiiriga 100 000 eurot.

Ettevõtte põhitegevusvaldkondasid juhib EKKL poolt väljastatud kõrgeima 6.tasemega haldusjuht ja hooldusjuht. Lisaks on erialaliitude-kutseandjate poolt omistatud kutse puhastustööde juhile, hooldusmeistritele, kinnisvarahalduritele ja raamatupidajale. Ettevõttes töötavad korrashoiu valdkonna kompetentsed spetsialistid, kes oma teadmiste ja oskustega pakuvad kinnisvaraomanikele lahendusi, mis tagavad kinnisvara säilimise ja tehnosüsteemide toimimise. Valdkonnad, milliseid ettevõtte spetsialistid omavad kompetentse on kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide hooldus, gaasiseadmete hooldus, elektripaigaldise tehnohooldus ja käidukorraldus aga samuti kõrgtehnoloogiliste automaatikasüsteemide hooldus. Valdkondades, eelkõige erisüsteemide hooldamises kasutatakse usaldusväärseid partnereid kelle tegevus on allutatud BRP Haldus kvaliteedikontrollile.

BRP Haldus äritegevuse põhimõtteks on pakkuda oma klientidele kinnisvara korrashoiu teenuseid, tagades kinnisvara pikaajalise säilimise ja kaasaegsete tehniliste süsteemide toimimise ning lõpptarbijale kasutusmugavuse. BRP Haldus on oma tegevuses kliendile läbipaistev, arvestab ja tunneb kliendi vajadusi, jagab ühist informatsiooni ja peab kinni antud lubadustest. BRP Haldus soovib olla eelistatuim partner kinnisvaraomanikele, luues väärtust mõlemale osapoolele.

sertifikaat